Klincovanie zeminy používa injektované oceľové prvky - zemné/ horninové klince odolné v ťahu, používané na spevnenie zeminy in situ a vytváranie opornej gravitačnej steny pre dočasné alebo trvalé zabezpečenie výkopov.

Zemné klince

Využitie technológie

Stabilizuje svahy a zosuvy
Zabezpečenie výkopov
Oprava existujúcich oporných stien

Proces

Klincované steny sú obvykle konštruované zhora nadol. Zvyčajne sa vytvorí zárez do hĺbky 1,5 až 2,0m. Po každej pracovnej úrovni sa vyvŕtajú takmer horizontálne otvory do projektovanej hĺbky, do ktorých sa zabudujú oceľové tyče, odolné v ťahu, a na mieste sa zainjektujú. Na exponovanú plochu je nainštalovaný drenážny systém, po ktorom nasleduje aplikácia vystuženého striekaného betónu. Možno tiež použiť prefabrikované panely. Nosné platne sa osadia na tyče zemných klincov. Tento proces a opakuje po každej pracovnej úrovni, až kým sa nedosiahne finálny výkop. Takto zhotovené zemné klince vytvoria spevnený zárez.

Výhody

Zariadenie je dostatočne malé na použitie v oblastiach s obmedzeným prístupom
Často nákladovo efektívnejšie a rýchlejšie riešenie stabilizácie výkopu
Môže byť inštalovaný z pracovných plošín zavesených na žeriavoch na existujúce strmé svahy, ako sú napríklad útesy/ zrázy alebo existujúce oporné múry
Umožňuje začať s výkopom súčasne s inštaláciou podperného systému -klincovaného torkrétu

Kontrola kvality

Spoločnosť Keller už mnoho rokov realizuje a vyvíja techniky klincovania zemín. Používame špecializované vybavenie a skúsených pracovníkov a používame prísne opatrenia na kontrolu kvality, aby sme zabezpečili jednotné a konzistentné výsledky.