Táto webová lokalita („webová lokalita“) je webovou lokalitou spoločnosti Keller špeciálne zakládanie, spol.s.r.o. („Keller“, „nás“ alebo „my“).

Pozorne si prečítajte podmienky používania webových stránok, pretože jej používaním s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť podmienky používania a publikovať akékoľvek zmeny. Odporúčame Vám preto pravidelne skontrolovať podmienky používania. Používaním webovej stránky aj po uverejnení zmien sa bude považovať za akceptáciu podmienok.

Ak nesúhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania, nemali by ste webovú stránku žiadnym spôsobom používať.

Informácie zverejnené na tejto webovej stránke sú poskytované nami, a ak je to uvedené, určitými tretími stranami. Venujeme veľkú pozornosť a robíme preventívne opatrenia, aby informácie zverejnené na tejto webovaj stránke boli zverejnené správne a pravidelne aktualizované. Nezaručujeme a ani nenesieme zodpovednosť za presnosť údajov alebo ich aktuálnosť, tieto informácie môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Nesmiete sa spoliehať na informácie na webovej stránke a svojim súhlasom beriete na vedomie, že pred prijatím týchto informácií musíte podniknúť príslušné kroky na ich overenie.

Publikujeme webovú stránku “tak, ako je” bez akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo predpokladanej, ohľadom jej fungovania, presnosti informácií alebo produktov uvedených na webovej stránke (pokiaľ takéto záruky môžu byť vylúčené podľa príslušných právnych predpisov) a v rozsahu povolenom zákonom nezodpovedáme za žiadne straty ani škody, či už priame alebo nepriame (vrátane, bez obmedzenia, priamej alebo nepriamej straty zisku), následné, špeciálne alebo inak náhodné, ktoré môžu vzniknúť z používania tejto webovej stránky akokoľvek vznikajú. 

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke alebo prepojených webových stránkach nie sú výzvou na investovanie do akcií alebo iných cenných papierov alebo akýchkoľvek iných produktov alebo produktov alebo s nimi inak obchodovať a uzavrieť zmluvu so spoločnosťou Keller Group plc, Keller špeciálne zakládanie, spol. s.r.o. alebo inou spoločnosťou. Na poskytnuté informácie by sa nemalo spoliehať v súvislosti s akýmkoľvek investičným rozhodnutím. V súvislosti s tým by ste vždy mali vyhľadať vhodné odborné poradenstvo.

Predchádzajúce výsledky Keller Group plc, Keller špeciálne zakládanie, spol. s.r.o. alebo  akejkoľvek inej spoločnosti uvedenej na tejto webovej stránke sa nemôže považovať za návod alebo sprievodcu budúcimi výsledkami. 
Ceny akcií a príjmy z nich môžu klesať aj stúpať a investori nemusia získať späť pôvodne investovanú sumu.

Akýkoľvek odkaz na akýkoľvek produkt alebo službu, ktorý sme poskytovali v minulosti alebo môžeme poskytnúť my alebo iná spoločnosť, nepredstavuje prísľub, že takýto produkt alebo služba bude kedykoľvek k dispozícii. Zmeny alebo zlepšenia takýchto produktov sa môžu vykonať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva k dizajnu a architektúre webových stránok sú vlastníctvom spoločnosti Keller Group plc ( a tiež Keller špeciálne zakládanie, spol. s.r.o.). Vlastníme autorské práva k obsahu zverejnenému na webovej stránke, pokiaľ nie je vo vlastníckom oznámení tretej strany uvedené inak. Obrázky, (vrátane fotografií), ochranné známky a značky sú chránené aj inými zákonmi o duševnom vlastníctve a bez písomného súhlasu ich príslušných vlastníkov sa nemôžu reprodukovať ani privlastňovať. Pokiaľ to nie je výslovne zakázané oznámením uverejneným na ktorejkoľvek stránke, môžete si urobiť kópiu tých častí webovej stránky, ktoré môžete primerane potrebovať pre svoju vlastnú osobnú potrebu za predpokladu, že každá kópia obsahuje priložené všetky príslušné informácie o vlastníckych právach a / alebo vzdania sa zodpovednosti. Akékoľvek iné použitie je zakázané.

Nezodpovedáme za obsah žiadnej inej webovej stránky, z ktorej ste sa dostali na túto webovú stránku, alebo na ktorú sa môžete dostať hypertextovým odkazom (hyperlink) z tejto webovej stránky, a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré z toho vyplynú.

V prípade, že ktorýkoľvek súd s príslušnou právomocou zistí, že ktorákoľvek časť týchto podmienok používania je neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, musí byť táto časť do tej miery oddelená od ostatných podmienok, z ktorých všetky zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, ako to povoľuje zákon.