Veríme, že nikto by nemal byť zranený výsledkom našich prác alebo službami, ktoré ponúkame. Našim hlavným cieľom je mať nulovú nehodovosť prostredníctvom účinného manažmentu BOZP vo všetkých našich oblastiach.

Zodpovednosť každého z nás

Rozumieme, že za bezpečnosť je zodpovedný každý z nás. Kontrolujeme, aby všetci naši zamestnanci, dodávatelia a tretie strany boli riadne vyškolení, a boli schopní ohlásiť prípadné nebezpečné postupy. Všetko je len o spolupráci a uznaní, kde každý prevezme svoju úlohu, a tým dosiahneme zmeny.

Všetkým nehodám sa dá predchádzať

Veríme, že všetkým zraneniam a chorobám z povolania sa dá predchádzať.

Neopakovať chyby

Neustále sa snažíme eliminovať prípady nehôd a ohrození. Učíme sa z každej nehody, aby sa nestala znovu.

Bezpečnostné štandardy

Neustále kontrolujeme, aby sme dodržiavali správne bezpečnostné štandardy a pracovné postupy, a aby sme pracovali so správnym naradím a vybavením. 

Právo zastaviť práce

Každý z nás nesie zodpovednosť, a má právo upozorniť na nebezpečnú činnosť a zastaviť práce, kým to nebude bezpečné, a to bez akýchkoľvek následkov. 

Vedenie BOZP

Naši vedúci pracovníci sú zodpovední za bezpečnosť našich zamestnancov a očakáva sa od nich účinné vedenie v oblasti BOZP.