Technológia spočíva v zhotovovaní nosných stĺpov zo štrku alebo drveného kameniva pomocou vibračného zhutňovača, pre vystuženie podložia pri striedaní súdržných a nesúdržných vrstiev.

Technológiu štrkových vibrostĺpov prvý krát vyvinul zakladateľ našej spoločnosti Johann Keller a je používaná dodnes.

Štrkové vibrostĺpy

Využitie technológie

Redukuje sadanie základových konštrukcií
Zvyšuje únosnosť podložia
Zvyšuje tuhosť podložia
Zvyšuje šmykovú pevnosť
Redukuje priepustnosť zemín
Zabezpečuje stabilizáciu násypu
Umožňuje použitie plošných základov
Zabraňuje šíreniu laterálnych vĺn spôsobených zemetrasením
Veľmi efektívne pri zhutňovaní piesku a rekultivácii pôdy

Proces

Pri mokrom procese sa vibrátor zahĺbi do projektovanej hĺbky pomocou vlastnej tiaže, vibrácií a vodného výplachu v špičke. Štrkový materiál (drvený kameň alebo recyklovaný betón) sa potom pridáva z úrovne terénu do priestoru okolo vibrátora vytvoreného prúdiacou vodou. Kameň padá cez priestor k špičke vibrátora a vypĺňa dutinu vytvorenú pri zdvíhaní vibrátora. Vibrátor sa potom spustí, zhutňuje a roztláča materiál do okolitej zeminy. Tento proces sa opakuje, štrkový vibrostĺp sa zhotovuje zdola nahor až po plánovanú úroveň. Základová škára sa povrchovo dohutní alebo sa zhotoví štrkové lôžko. 

Proces so spodným pridávaním materiálu je podobný, bez použitia vodného výplachu, kde sa materiál privádza k hrotu vibrátora prostredníctvom prívodnej rúrky. Môže sa vyžadovať predvŕtanie pevných vrstiev, aby vibrátor prenikol do projektovanej hĺbky.

Vibračné zariadenia sú plne vybavené palubným systémom na zber údajov. Dáta zo systému sú v reálnom čase zaznamenávané a zobrazované na monitore v kabíne, spolu s cieľovými hodnotami.  Monitorovanie dát umožňuje pracovníkovi opraviť akékoľvek odchýlky v reálnom čase počas procesu výstavby, aby sa zachovali projektované parametre.

Variácie produktu zahŕňajú betónové vibrostĺpy, kde je betón pumpovaný cez vibrátor, a injektované štrkové vibrostĺpy, kde sa kamenivo pri inštalácii zmieša s cementovou suspenziou.

Výhody

Všestranná metóda zlepšovania podložia, ktorú je možné prispôsobiť rôznym geologickým podmienkam a základovým požiadavkám
Ponúka ekonomické riešenie pre zlepšenie podložia
Môže sa vykonávať takmer do akejkoľvek hĺbky
Relatívne rýchla realizácia, následné stavebné práce môžu nasledovať veľmi rýchlo
Zlepšenie podložia umožňuje návrh štandardných plošných základov, ktoré môžu viesť k úsporám
Šetrné k životnému prostrediu, pretože využíva prírodné a miestne materiály
Mimoriadne tichý pri nízkych vibráciách
Počas procesu realizácie nie je potrebné odstraňovať vývrt zeminy, ako pri bežných vrtných prácach, napr. pri realizácii pilót

Kontrola kvality

Vibračné zariadenia, ktoré používame sú navrhnuté a vyrobené interným výrobcom výhradne pre použitie spoločnosťami Keller. Náš interný softvér kvality produktivity nám umožňuje zaznamenávať a analyzovať údaje v reálnom čase a kontrolovať výkon realizovaného zlepšovania podložia. Počas realizácie sa spravidla zaznamenávajú rôzne výrobné parametre vrátane hĺbky, prítlaku, sily, postupnosti ťahania, času, dátumu a čísla prvku.

Na overenie výrobných parametrov stĺpov je možné použiť terénne skúšky spolu so statickými zaťažovacími skúškami, skúškami pevnosti materiálu stĺpu v tlaku a overením priemeru stĺpu.