Vylepšenie podložia násypov štrkovými vibrostĺpmi

vibrostĺpy

Projekt

Na hlavnej trase rýchlostnej cesty je potrebné vybudovať premostenie ponad jestvujúcu komunikáciu v mimoúrovňovej križovatke Kriváň.

Úloha

Sanácia podložia v mieste násypu a priľahlého mostného objektu.

Riešenie

Pre urýchlenie konsolidácie podložia telesa násypu mimoúrovňovej križovatky a priľahlého mostného objektu ponad miestny potok boli navrhnuté a zrealizované štrkové vibrostĺpy, ktoré v rovnomernom pôdorysnom rastri vystužili málo únosné ílovité zeminy.

Štrkové vibrostĺpy sa realizujú bezvýkopovou metódou  hĺbkovým vibračným zhutňovačom z úrovne pracovnej plošiny. Hĺbkový vibračný zhutňovač je za pomoci vibrácií a vzduchového výplachu zatlačený buď do požadovanej hĺbky, alebo takej hĺbky, kde nájde a oprie sa o únosné vrstvy. Po dosiahnutí potrebnej hĺbky sa postupne v krokoch vytvára štrkový vibrostĺp zdola nahor. Dosiahnutá hĺbka predstavuje únosnú vrstvu zeminy. Skupiny štrkových vibrostĺpov prenášajú zaťaženie v spolupráci s okolitou zeminou do únosného podložia. Zemina okolo štrkových vibrostĺpov je vplyvom vibrácií roztlačená, zhutnené a zhomogenizovaná.

Informácie o projekte

Stavebník

NDS, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Doprastav a.s.