Zaviazali sme sa dosahovať dlhodobý profit a rast a zároveň pozitívne prispieť k sociálnym, ekonomickým a enviromentálnym príležitostiam a výzvam, ktorým čelíme v oblasti stavebníctva.

Dosahujeme to:

  • Zabezpečením porozumenia našich zákazníkov a personálu v náš prínos pre udržateľné hospodárstvo a zlepšovanie inovácií, osvedčených postupov a zdieľanie vedomostí.
  • Meraním a vykazovaním uhlíkového dopadu z našich aktivít.
  • Minimalizovaním dopadu na životné prostredie v súlade s národnými pravidlami, praxou a potrebami klientov, prijatím systematických opatrení pri kontrole únikov, znečistenia a odpadového hospodárstva.
  • Ak je to možné, trvalo udržateľným obstarávaním materiálov, tovaru a služieb s dôrazom na rozmanitosť dodávateľov, spravodlivé zamestnanie a ochranu životného prostredia a prípadne ďalšie sociálne a etické kritériá.
  • Stanovením merateľných cielov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) pre naše oblasti záujmu.
  • Poskytovaním pravidelných správ o postupe v porovnaní s našimi celkovými cieľmi, sporostredkovaním našich úspechov a poznatkov.