Našim najhodnotnejším majetkom sú naši zamestnanci.  Zaviazali sme sa vytvárať pracovné prostredie a kultúru, ktoré prináša ich najlepšie výkony a robí firmu Keller skvelým miestom pre prácu.

Rovnaké možnosti

Zamestnávame a propagujeme každého zamestnanca výlučne na základe jeho zásluh a osobného prínosu. Nejde len o “spravodlivosť”, ale má to zmysel aj pre podnikanie: rovnaké príležitosti nám pomôžu najímať a udržať najlepších ľudí, rozvíjať všetkých zamestnancov podľa ich najlepšieho potenciálu a naplno využívať ich talent a schopnosti. 

Obťažovanie a nezákonná diskriminácia

Tvoríme pracovné prostredie bez protiprávnej diskriminácie a obťažovania.

Zachádzame s ľuďmi dôstojne a s úctou a netolerujeme činy alebo správanie, ktoré by sa dalo považovať za nezákonné obťažovanie alebo diskrimináciu. Všetci preberáme zodpovednosť za napadnutie nezákonného obťažovania a podporu ostatných, ktorí tak robia.

Robíme maximum v rámci rešpektovania miestnych tradícií a kultúry. Snažíme sa byť obzvlášť citliví na konanie a správanie, ktoré je akcetovateľné jendou kultúrou, ale mohlo by byť neakcetovateľné inou kultúrou.  

Rozmanitosť

Rozmanitosť ľudí, ich zručnosti a schopnosti je sila, ktorá nám pomáha dosahovať naše najlepšie výsledky. Vzhľadom na našu širokú geografickú stopu a politiku zamestnávania miestnych manažérov sme ako skupina kultúrne rôznorodí. 

Sme však presvedčení, že v tejto oblasti môžeme vždy urobiť viac a zavádzame postupy a plány, ktoré nám pomáhajú neustále sa zlepšovať. 

Vyhlásenie o modernom otroctve a obchodovaní s ľuďmi.

Očakávame, že všetci naši zamestnanci a tí, ktorí pracujú v našom mene, dodržiavajú zákon a konajú eticky a bezúhonne, ako je stanovené v Kódexe obchodného správania spoločnosti Keller. Naše vyhlásenie o modernom otroctve a obchodovaní s ľuďmi stanovuje kroky, ktoré spoločnosť Keller podnikla, a naďalej podniká kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa obchodovanie s otroctvom a s ľuďmi nekonalo v jej podnikaní ani v niektorej časti jej dodávateľského reťazca.