Pilóty CFA (Continous flight auger) sú typom vŕtaných veľkopriemerových pilót betónovaných na mieste. Pilóty sú vŕtané a betónované kontinuálne v jednom kroku, čo umožňuje rýchlejšiu realizáciu oproti iným typom pilót. Následne                   po vytiahnutí vrtáka a vyplnení vrtu betónom, je do čerstvého betónu osadená výstuž. 

CFA pilóty

Využitie technológie

Založenie objektov
Zabezpečenie hlbokých výkopov, najmä v blízkosti existujúcich budov
Zabezpečenie výkopov stavebných jám, často v kombinácii s inými technológiami ako sú kotvy alebo zemné klince
V rôznych infraštruktúrnych projektoch, ako je razenie tunelov, výstavba ciest alebo mostov, ako aj protipovodňová ochrana
Na stabilizáciu svahov, aby sa zabránilo zosuvom pôdy, alebo na ochranu existujúcich budov

Proces

CFA pilóty sú realizované rotáciou kontinuálneho dutého vrtáka do podložia. Po zhotovení vrtu         do projektovanej hĺbky, je vrták vyťahovaný za súčasného betónovania pilóty čerpaním betónu          cez dutý driek vrtáku. Armokoš je následne osadený do čerstvého betónu. 

CFA pilóty sú vystužené buď len v hlave pilóty alebo priebežne po celej dĺžke. V prípade potreby    je armokoš osadený pomocou príložného vibrátora.

Výhody

Odoláva veľkým tlakovým, zdvihovým/ ťahovým a horizontálnym zaťaženiam
Priemery pilót od 400 do 900 mm
Realizácia do hĺbok viac ako 30m
Môžu byť inštalované vo väčšine typov zemín a poloskalných hornín
Nízka hlučnosť
Bez vibrácií
V porovnaní s paženými pilótami je produkcia veľmi rýchla, pretože nie sú potrebné dočasné pažnice

Kontrola kvality

Dôkladná kontrola procesu inštalácie je nevyhnutná na zabezpečenie najvyššej kvality konštrukcie pilót. Všetky súpravy Keller sú vybavené špičkovým zariadením, ktoré monitoruje všetky parametre produkcie CFA pilót, vrátane hĺbky pilóty, rotácie vrtáka, rýchlosti prieniku, tlaku betonáže, rýchlosti betónáže a prestávok. Prístrojové vybavenie vytvára individuálny protokol           pre každú pilótu, ktorý obsahuje identifikáciu prvku, dátum, čas a podrobnosti o operátorovi.               Toto je zabezpečené zdokumentovaným postupom systému manažérstva kvality. 

Zabezpečenie kvality sa dosahuje prostredníctvom radu nedeštruktívnych testovacích metód           na vyhodnotenie integrity pilót a ich únosnosti zaťažovacími skúškami. Výber spôsobu kontroly       je špecifikovaný projektom.