Duktilné pilóty patria medzi hĺbkové základy špecificky baranených mikropilót

z prefabrikovaných hrubostenných rúr z kvalitnej ocele priemeru 118 mm a 170 mm.

Duktilné pilóty

Využitie technológie

Priemyselné, komerčné, obytné, verejné budovy, sklady
Mostné konštrukcie
Zakladanie pre potrubia, stĺpy pre elektrické vedenia a vysielače
Stabilizácia svahov
Môžu byť injektované maltou pre odolnosť proti korózií a prenos ťahových zaťažení

Proces

Po príprave pracovnej plošiny sa v predvýkope základov umiestni päta pilóty a inštaluje prvá oceľová rúra. Duktilné pilóty dlhé približne 5 m, na jednom konci s nárazovou manžetou sa postupne zarážajú smerom dole, kým nedosiahnu požadované kritériá na projektovanú hĺbku. Ak majú byť duktilné pilóty zainjektované, prvá rúra sa odreže v blízkosti päty tak, aby malta bola schopná úplne vyplniť voľný priestor medzi rúrou a zeminou, ktorý sa dosiahne pomocou väčšieho priemeru pätky. Po zabudovaní pilót do požadovanej hĺbky sa osadia hlavy pilót navrhnuté ako oceľové platne na roznos zaťažení. 

Výhody

Vysoká rýchlosť zabudovania
Žiadny vývrt
Únosnosť v tlaku môžu dosiahnuť 250 kN až 1 000 kN na pilótu
Technológia umožňuje zrealizovať optimálnu dĺžku pilóty podľa zaťaženia a podmienok podložia
Ľahké a flexibilné zariadenie umožňuje prácu vo výškovo obmedzených podmienkach
Môžu byť dobrou alternatívou k mikropilotám

Kontrola kvality

Keller má veľké skúsenosti s realizáciou duktilných pilót. Únosnosť každej pilóty sa dá regulovať podľa zarážaných kritérií a dosiahnutej optimálnej dĺžky pilóty. Naše kritériá na zarážanie pilót a spätná analýza môžu overiť nosnosť pilót. Statická zaťažovacia skúška - Hay Proof System má pridanú hodnotu pri získavaní hodnôt plášťového trenia a únosnosti na päte pilóty.