Vŕtané veľkopriemerové pilóty sú veľmi efektívnym konštrukčným prvkom                 so širokým využitím v stavebníctve.

Vŕtané pilóty

Využitie technológie

Založenie objektov
Zabezpečenie hlbokých výkopov, najmä v blízkosti existujúcich budov
Zabezpečenie výkopov stavebných jám, často v kombinácií s inými technológiami ako sú kotvy alebo zemné klince
V rôznych infraštruktúrnych projektoch, ako je razenie tunelov, výstavba ciest alebo mostov, ako aj protipovodňová ochrana
Na stabilizáciu svahov, aby sa zabránilo zosuvom pôdy, alebo na ochranu existujúcich budov

Proces

Vrtnou súpravou sa otvor pre pilóty hĺbi pod ochranou pažnice, rotáciou vrtného nástroja,                   ktorý sa po každom návrte vytiahne. V stabilných geologických pomeroch, v súdržných zeminách, resp. horninách je možné pilótu hĺbiť aj bez ochrany pažnice. Po dosiahnutí projektovanej hĺbky vrtu sa jeho päta vyčistí dutinovým vrtákom s rovným britom. Do vrtu sa osadí vopred pripravený a kompletný armokoš opatrený centrátormi a vrt sa vyplní betónovou zmesou z dna vrtu kontraktorovým spôsobom pomocou betónovacích rúr s násypkou (zvislé potrubie). Prípadná voda vo vrte sa postupne počas betonáže odčerpá, resp. vytláča na povrch. Pri pilóte zapaženej pažnicou sa na záver kolóna pažníc postupne vyťahuje.

Výhody

Vysoká kontaktná únosnosť
Priemery pilót: 550, 620, 880, 1180 mm
Môžu byť inštalované vo väčšine typov zemín a poloskalných hornín
Minimalizácia sadnutia a pomerných deformácií
Minimum vibrácií
Možnosť kontroly geológie posúdením vývrtu
Vyššia presnosť zhotovovania

Kontrola kvality

Pre naše produkty používame rôzne metódy zabezpečenia kvality, to zahŕňa zaťažovacie skúšky, testovanie integrity pilóty a digitálne zaznamenávanie parametrov vykonávania.