Statické zabezpečenie stavebnej jamy

jama

Projekt

Vybudovanie vjazdových a výjazdových rámp garáže do obchodno- administratívneho centra Eurovea 1 a novej časti Eurovea 2 a ich napojenie na verejné komunikácie.

Úloha

Zabezpečiť paženie a tesnenie stavebných jám pre bezproblémový výkop a následnú realizáciu železobetónových konštrukcií, ktorých hĺbka zasahuje aj pod úroveň hladiny podzemnej vody. Podchytenie jestvujúcich inžinierskych sietí, ako napr. kolektor, káblovody, kanalizačné stoky, popod ktoré bol realizovaný výkop.

Riešenie

Na riešenie tejto úlohy boli použité technológie tryskovej injektáže a mikrozáporového paženia. Technológia tryskovej injektáže bola zvolená v miestach zasahujúcich pod hladinu podzemnej vody a slúži aj pre tesnenie stavebných jám. Mikrozáporové paženie bolo použité v miestach do hĺbky max.4,5m, t.j. nad hladinou podzemnej vody. Steny stavebných jám boli prikotvené aktívnymi a pasívnymi kotviacimi prvkami – lanové kotvy a tyče.

Informácie o projekte

Stavebník

J&T real estate

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Adifex, a.s.