Zabezpečenie stavebnej jamy a založenie objektu

jama

Projekt

Výstavba projektu Zwirn 3 pozostáva z dvoch objektov. Prvým je 14-podlažná administratívna budova na rohu ulíc a druhým je 7-podlažný bytový dom. V troch spoločných podzemných podlažiach sú navrhnuté garáže a technické zázemie objektov.

Úloha

Zapažiť a utesniť stavebnú jamu s rozmermi cca 120 x 80m s dnom výkopu cca 6m pod hladinou podzemnej vody. Zabezpečenie stability stien výkopu a okolia stavebnej jamy a utesnenie počas stavebných prác v jame pod hladinou podzemnej vody.

Ochrana vedľajšieho objektu proti možnému dosadnutiu vplyvom výkopu – podchytenie existujúcich základov.

Hĺbkové založenie objektov Zwirn 3 a ukotvenie proti vztlaku.

Riešenie

Zabezpečenie stavebnej jamy premenlivého tvaru s hĺbkou výkopu až 11,5m a podchytávanie základov vedľajšieho objektu boli realizované kotvenou podzemnou pažiacou a tesniacou stenou zo stĺpov tryskovej injektáže - Soilcretu. Takáto konštrukcia paženia a tesnenia je umiestnená mimo pôdorysu budúceho objektu. Vzhľadom na hĺbku výkopu bolo nutné prikotvenie pažiacich stien dočasnými zemnými lanovými kotvami. Zvislé steny zo stĺpov tryskovej injektáže sa po ofrézovaní dajú použiť pre potreby jednostranného debnenia.

Založenie objektov bolo zrealizované na stĺpoch tryskovej injektáže – Soilcretu. Proti vztlaku boli v potrebných miestach stĺpy Soilcretu osadené ťahovými tyčami.

Informácie o projekte

Stavebník

YIT, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

YIT, a.s.