Statické zabezpečenie hradného brala a zabezpečenie stavebnej jamy

Paženie

Projekt

Revitalizácia lokality Vydrica vytvorí v srdci Bratislavy novú štvrť, ktorá rozšíri centrum Starého Mesta. Plynulo prepojí pešiu zónu s Dunajským nábrežím  a hradným vrchom. Pre vybudovanie tohto diela je potrebné zhotovenie zárezu do hradného brala, ktorý je potrebné trvalo zabezpečiť.

Úloha

Trvalé zabezpečenie hradného brala priamo pod národnou kultúrnou pamiatkou – Bratislavský hrad a jemu susediacim objektom slovenského parlamentu.

Vytvorenie stavebnej jamy približných rozmerov 47,00m x 160,00m pre budúce stavebné objekty I. etapy v päte zárezu.

Zabezpečenie a tesnenie výkopu pre kolektor inžinierskych sietí popod objekty I. etapy, ktorého spodná hrana sa nachádza pod hladinou podzemnej vody a preto vyžaduje aj tesniacu funkciu.

Statické zabezpečenie a ochránenie historických objektov (ľadové jamy, pracháreň), tak aby sa v budúcnosti mohli stať súčasťou mestskej zóny  Vydrica.

Riešenie

Zárez do hradného brala je trvalo zabezpečený sústavou trvalých lanových kotiev a klincovaným torkrétom s dvojitou antikoróznou ochranou. V stiesnených oblastiach zárezu sú použité trvalé tyčové kotvy z vysokopevnostnej ocele.

Stavebná jama (aj s hlbšie umiestneným výkopom pre kolektor) boli zapažené a utesnené stĺpmi tryskovej injektáže – Soilcrete. Časť výkopu hlboko pod HPV mala tesnené dno vyskladané z krátkych veľkopriemerových stĺpov tryskovej injektáže – Soilcrete.

Informácie o projekte

Stavebník

Vydrica Development a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

Vydrica Development a.s.