Realizácia podzemnej tesniacej steny technológiou Soilcrete – trysková injektáž

PTS

Projekt

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu.

Úloha

Podzemná tesniaca stena je realizovaná do hĺbky 15,0 m pod korunou hrádze metódou tryskovej injektáže – Soilcrete. Horná niveleta podzemnej tesniacej steny kopíruje niveletu koruny hrádze je 0,5 m pod korunou hrádze. PTS pôsobí ako zavesená podzemná tesniaca stena, ktorá predĺži priesakovú dráhu podložím a zredukuje hydraulický gradient. Adekvátne tomu sa zredukujú priesakové množstvá. Realizovaná stena má min. hrúbku 30 cm. 

Riešenie

Na zhotovenie podzemnej tesniacej steny bola zvolená technológia usmernenej tryskovej injektáže Soilcrete – pomocou špeciálnych trysiek bola v mieste každého vrtu zhotovená tesniaca lamela. Jednotlivé lamely boli spájané do súvislej tesniacej steny.

Informácie o projekte

Stavebník

Slovenský vodohospodársky podnik

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

STRABAG s.r.o. - TMG, a.s.