Vylepšenie podzákladia štrkovými vibrostĺpmi

stroj

Projekt

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat I. etapa napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ.

Úloha

Vylepšenie podzákladia štrkovými vibrostĺpmi v rámci sanačných opatrení, ktoré sú navrhnuté v mimoúrovňových križovatkách a pri mostoch pod vysokými násypmi.

Riešenie

Zhotovenie štrkových vibrostĺpov na viacerých úsekoch výstavby na vylepšenie málo únosných zemín zastúpených v tuhých až pevných ílovitých zeminách. Realizáia štrkových vibrostĺpov v pravidelnom rastri výkonnými vibračnými súpravami.

Informácie o projekte

Stavebník

NDS, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

VÁHOSTAV - SK, a.s.