Ochrana jamy a zabezpečenie stability susedných objektov technológiou
Soilcrete® – trysková injektáž.

Stavebná jama

Projekt

Vytvorenie stavebnej jamy pre potreby budovania podzemných garáží, ktorej
dno je pod hladinou podzemnej vody. 

Stavenisko sa nachádza v mestskej časti Bratislava Staré mesto. 

Úloha

Pre zhotovenie stavebnej jamy hĺbky cca 14,5 m od pôvodného terénu bolo potrebné zvislé paženie stien výkopu, ako aj tesnenie vzhľadom na úroveň hladiny podzemnej vody nachádzajúcej sa cca 7,9 m pod terénom, t.j. cca 6,9 m nad základovou škárou. Územie je tvorené sedimentmi kvartéru do hĺbky cca 10,0 m p.t. a nižšie sedimentmi neogénu. Kvartér je tvorený terasovou sedimentáciou rieky Dunaj, pričom stavenisko sa nachádza na okraji tzv. najnižšej strednej terasy.

 

Riešenie

Tryskové preinjektovanie zeminy - Soilcrete sa zhotovovalo z úrovne pôvodného terénu. Pažiace a tesniace steny z kotveného Soilcretu boli vyskladané zo základných prvkov, ktoré boli realizované špeciálnou vrtnou vežovou súpravou so špeciálnym vrtným náradím. Po zhotovení paženia, tesnenia a následnom výkope bola vytvorená stavebná jama, v ktorej bolo možné následné zhotovenie základových a nosných konštrukcií objektu, oddilatovaných od pažiacej a tesniacej steny. Stavebná jama bola tesnená až do málo priepustných neogénnych zemín. Cez neogénne sedimenty  presakovala podzemná voda do stavebnej jamy, preto bolo potrebné podzemnú a povrchovú dažďovú vodu z dna stavebnej jamy odčerpávať. Čerpaná voda sa odvádzala do vsakovacích studní.

Informácie o projekte

Stavebník

Račianske Mýto, s.r.o., Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

PROXENTA Private Equity, s. r. o.