Vodné dielo bolo postavené v rokoch 1957 1967. Segmenty na hati boli odskúšané v novembri roku 1963. Nádrž sa začala napúšťať v máji roku 1962. Hať Hričov je realizovaná zo železobetónovej konštrukcie. Pozostáva z krajných pilierov a troch medzipilierov so štyrmi poľami, kde jednotlivé polia majú svetlosť 18,0 m, výška hradenia je 9,50 m.

vodna-nazdrz

Projekt

Vzhľadom na nutnosť ukotvenia pilierov hate do podložia boli ponechané pôvodné kotvy v súčasnom stave a vybudovali sa nové kotvy, dve na každý stredný pilier, spolu teda 6 ks.

Kotvy boli navrhnuté tak, aby vyhoveli aj budúcemu možnému zdvihnutiu prevádzkovej hladiny o 0,5 m. 

Úloha

Úlohou bolo vypracovať návrh a následne zhotoviť dodatočné kotvenie pilierov hate, pri zohľadnení zvýšenej maximálnej prevádzkovej hladiny na hati vodného diela Hričov. Taktiež bolo potrebné určiť sily v kotvách na zabezpečenie stability piliera proti posunutiu.

Riešenie

Každý stredný pilier bol kotvený dvomi predopnutými 15-pramencovými lanovými kontrolovateľnými horninovými kotvami.  Každá lanová kotva pozostáva z 15-tich oceľových sedemdrôtových stabilizovaných lán. Lano bolo v hornine kotvené injektovanou trvalou horninovou kotvou. Na konštrukcii piliera bola osadená hlava kotvy s objímkou s trojdielnymi klinmi, ktorá nesmie vniesť do podkladu väčšie napätie ako je zaručená návrhová pevnosť betónu. Všetky kotvy musia byť kontrolovateľné po celú dobu svojej životnosti zabudovanými dynamometrami so zabudovanými výstupmi na vyhodnocovacie zariadenie.

Informácie o projekte

Vlastník

SVP š.p. Odštepný závod Piešťany

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Investor

SVP š.p. Odštepný závod Piešťany