Vylepšenie podložia ílo-betónovými pilótami

foto

Projekt

Výstavba rozšírenia republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach na podloží vylepšenom predpísanými ílo-betónovými pilótami.

Úloha

Zabezpečenie stavebnej jamy a stability existujúceho objektu úložiska a priľahlých obslužných komunikácií.

Vylepšenie deformačných vlastností podložia pre garanciu limitného rovnomerného sadania podlahy ílo-betónovými pilótami.

Riešenie

V zmysle projektu a požiadaviek objednávateľa bolo realizované dočasné paženie na zabezpečenie stability obslužnej komunikácie z mikrozápor MESI spolu s klincovaným torkrétom.

Stabilita  existujúceho objektu úložiska bola zabezpečená prikotvením dočasnými tyčovými kotvami z vysokopevnostných celozávitových tyčí ANP.

Vylepšenie deformačných vlastností podložia bolo realizované podľa požiadaviek projektu  pomocou ílo-betónových kontinuálne vŕtaných pilót (CFA).

Informácie o projekte

Stavebník

JAVYS, a.s.

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Objednávateľ

JOMA Slovakia, s.r.o.