Zabezpečenie stavebnej jamy a zakladanie objektu

Zariadenie staveniska

Projekt

Zabezpečenie výkopu z tryskovej injektáže s prikotvením a založenie objektu na stĺpoch z tryskovej injektáže - Soilcrete®

Úloha

Cieľom bolo navrhnúť a zhotoviť tri súvisiace, ale návrhovo samostatné konštrukcie:

Tvar a ochrana stavebnej jamy s rozmermi 130 m x 56,9 m, hlbokej 5,68 m
Základová konštrukcia- pilóty
Základová konštrukcia- základová doska

Riešenie

Technické riešenie

1.Tvar a ochrana stavebnej jamy - Boli zhotovené dve stavebné jamy, kde jedna bola pre suterén samostatného objektu a druhá pre výkop podzemných vsakovacích objektov. V oboch prípadoch išlo o kombinovanú stavebnú jamu, kde časť obvodu bola pažená zvislým pažením (dočasný charakter) a časť bola svahovaná.
2.Základová konštrukcia- pilóty - Pilóty boli zrealizované pod celou plochou objektu. Na základe geotechnického výpočtu bol určený jednotný priemer pilót ø600mm a  ø900 mm. Dĺžky pilót sa pohybujú od 6,0  do 14,0 m. Vzhľadom na statické nároky a geologické podmienky boli pilóty navrhnuté ako vŕtané zrealizované technológiou CFA – priebežný vrták s priamou betonážou vrtu.

Základová konštrukcia- základová doska - Medzi podzemnou a nadzemnou časťou objektu sa musel zachovať konštrukčný súlad tak, aby bolo zabezpečené samotné založenie objektu a súčasne zabezpečená plnohodnotná funkcia podzemného priestoru. Z hľadiska dlhodobej spoľahlivosti stavebného diela boli najdôležitejšie kritéria statickej spoľahlivosti založenia  objektu a tesnosti podzemného priestoru.

Informácie o projekte

Vlastník

Galvániho 5, s.r.o. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o.

Investor

Galvániho 5, s.r.o. Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava